Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?

#

29.04.2019

Przeprowadzenie robót budowlanych może się odbywać na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy – zarówno w jednej, jak i w drugiej sytuacji konieczne jest przedłożenie takich samych dokumentów. Wiele osób nie wie, co dokładnie powinno się znaleźć we wniosku o pozwolenie na budowę. Jedne z najpowszechniejszych pytań to: jak długo trzeba czekać na wydanie decyzji i ile takie pozwolenie jest ważne oraz w jakich sytuacjach wystarczające będzie zgłoszenie budowy, a kiedy musimy uzyskać pozwolenie?

 

Kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę wymagane jest dla każdej inwestycji nie wymienionej w artykule 29 Ustawy Prawo Budowlane oraz zawsze, gdy chcemy:

a) zrealizować inwestycję wymagającą przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko albo na obszar Natura 2000

b) budować lub wykonywać roboty budowlane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków (także tych, które zgodnie z art. 29 ust 1 oraz 2 Ustawy Prawo Budowlane – nie wymagają pozwolenia na budowę)

Pozwolenie na budowę może dotyczyć nie tylko budowy od podstaw, lecz również rozbudowy, nadbudowy, odbudowy oraz przebudowy obiektów budowlanych.

Jeśli chcesz wykonać rozbiórkę, a następnie wybudować nowy obiekt budowlany, to od razu złóż wniosek o pozwolenie na budowę. W punkcie 4 wniosku zaznacz, że planujesz budowę oraz rozbiórkę. W takim przypadku nie musisz składać odrębnie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę oraz wniosku o pozwolenia na budowę.

 

Co musi zawierać wniosek?

Wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy możemy zgłosić, gdy jesteśmy właścicielami działki oraz posiadamy projekt budowy domu czy innego obiektu. Konieczne jest przygotowanie wniosku na specjalnym urzędowym formularzu, który pobieramy w urzędzie powiatowym, urzędzie miasta lub z prowadzonych przez nie stron internetowych. Wypełnienie takiego wniosku nie nastręcza wiele trudności. Podajemy w nim takie informacje, jak dane inwestora, adres i rodzaj oraz położenie planowanej inwestycji, jak również wymieniamy dokumenty, które zostaną załączone.

 

Kiedy wystarczy zgłoszenie budowy?

Nie wszystkie inwestycje budowlane wymagają pozwolenia na budowę. Prawo dopuszcza stosowanie zgłoszenia budowy lub innych robót. Zgłoszenie takie możemy dokonać w dwóch wariantach: z projektem budowlanym oraz bez projektu budowlanego. Szczegóły kiedy projekt jest wymagany, a kiedy nie znajdziesz TUTAJ.

Zgłoszenia możemy dokonać w wielu przypadkach budowy lub przebudowy:

a) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach działki siedliskowej (parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, suszarnie kontenerowe do 21 m2)

b) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, pod warunkiem, że nie są usytuowane na obszarze Natura 2000

c) wiat o powierzchni do 50 m2, usytuowanych na działce, gdzie znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe,

d) wolno stojących altan działkowych i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich

e) parkometrów z własnym zasilaniem

f) punktów ładowania pojazdów

g) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji

h) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, pod warunkiem, że nie są usytuowane na obszarze Natura 2000

i) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2

j) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

k) obiektów małej architektury znajdujących się poza miejscami publicznymi

l) dociepleń budynków o wysokości do 12 m

m) ogrodzeń o wysokości do 2,20m

n) instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku

Poza tym zgłoszeniu podlega:

instalowanie krat na obiektach budowlanych

wykonywanie remontu obiektów budowlanych – z wyjątkiem remontu dotyczącego:

budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę

przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę

utwardzanie powierzchni gruntu na działkach budowlanych

montaż pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego

oraz wiele innych robót związanych z funkcjonowaniem kolei, zakładów energetyki oraz tele- i radiokomunikacji, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej czy Inspekcji Transportu Drogowego, również robót związanych z prawidłowym oznaczeniem i bezpieczeństwem dróg publicznych oraz poligonowe obiekty budowlane. Szczegółowa lista znajduje się TUTAJ.

 

Gdzie składamy dokumenty?

Aby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie musimy udać się do starostwa powiatowego, bądź do urzędu miasta, jeśli budowa będzie w mieście na prawach powiatu. Oczywiście zawsze kierujemy się położeniem posiadanej działki.

 

Jakie dokumenty załączamy?

a) Projekt domu lub innej naszej inwestycji – powinien być złożony w 4 egzemplarzach – wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi (m.in. mapa zasadnicza). Dołączenie projektu budowlanego nie dotyczy zgłoszenia bez projektu budowlanego. Możemy natomiast dołączyć szkice lub rysunki, nawet wykonane samodzielnie.

b) Oświadczenie od inwestora, potwierdzające prawo do gospodarowania nieruchomością w celach budowlanych – można pobrać formularz do wypełnienia ze strony urzędu.

c) Zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu Zawodowego – dotyczy projektanta i ma ono potwierdzać wpisanie projektanta na listę w Izbie oraz jego uprawnienia do projektowania. Takie zaświadczenie powinno być aktualne w dniu opracowania projektu i dotyczyć każdej z projektowanych branż (architektonicznej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej lub innych specjalistycznych instalacji, jak np. wentylacji mechanicznej). Nie dotyczy zgłoszenia bez projektu budowlanego.

d) Decyzja o warunkach zabudowy – jedynie w sytuacji, gdy dla terenu, na którym umiejscowiona jest działka nie istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Informację sprawdzamy we właściwym Urzędzie Miasta lub Gminy.

e) Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – nie zawsze jest to konieczne. Należy pamiętać, że budownictwo mieszkaniowe jest zwolnione z konieczności uiszczania opłaty skarbowej, wyjątek stanowi sytuacja, gdy część domu ma zostać przeznaczona pod prowadzenie działalności gospodarczej. W takiej sytuacji należy uiścić opłatę w wysokości 1 zł za 1m2 przy działalności innej niż rolnicza, nie więcej jednak niż 539 złotych lub 14 zł dla budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym lub 48 zł, jeżeli pozwolenie dotyczy innego budynku.

Opłata wymagana jest również w sytuacji, gdy decydujemy się na ustanowienie pełnomocnika, który załatwi za nas wszelkie formalności. Wówczas konieczne jest uiszczenie kwoty 17 zł. Takim pełnomocnikiem może być firma, która zajmie się projektowaniem czy budową naszego domu.

 

Ile czeka się na pozwolenie na budowę a ile na zgodę przy zgłoszeniu?

Pozwolenie na budowę – właściwy urząd wedle przepisów ma 65 dni na wydanie decyzji, od dnia w którym złożyliśmy wniosek, jednak w przypadku bardziej skomplikowanych spraw możliwe jest wydłużenie tego czasu nawet do dwóch miesięcy. Nie wliczany jest tu czas niezbędny na dodatkowe uzgodnienia oraz na uzupełnianie braków we wniosku. Po urzędowym czasie rozpocznie się naliczanie urzędowi kary za zwłokę, która wynosi 500 zł dziennie.

Zgłoszenie – jeśli twoje zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania, to urząd przyjmie zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych tzw. milczącą zgodą. Urząd nie musi w takim przypadku wysyłać ci żadnego pisma o zgodzie na wykonanie robót budowlanych. Ale może on, przed upływem terminu 21 dni, wydać ci z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Do budowy lub innych robót budowlanych możesz przystąpić po 21 dniach od złożenia zgłoszenia – pod warunkiem, że urząd nie wniósł sprzeciwu w tym terminie – albo po otrzymaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Jeśli urząd nie wydał takiego zaświadczenia z urzędu – a chcesz uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia budowy – to złóż wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt.

 

Dziennik budowy

Składanie osobnego wniosku o wydanie dziennika budowy nie jest wymagane. Jest on wydawany z urzędu w ciągu 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna lub po przyjęciu zawiadomienia milczącą zgodą lub zgodą wydaną formalnie na piśmie. Zdarza się, że urząd wymaga zwrotu kosztu związanego z wydaniem dziennika. Wysokość tej opłaty ustala urząd. Dziennik budowy powinien być opieczętowany przez urząd. Ponadto, na jego stronie tytułowej urząd wpisuje: numer dziennika, datę wydania oraz liczbę stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) inwestora, rodzaj i adres budowy, numer i datę decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności za prowadzenie robót bez dopełnienia wymagań wymienionych w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Na pierwszej stronie otrzymanego dziennika budowy należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę firmy wykonawcy lub wykonawców oraz imię i nazwisko osoby pełniącej funkcję Kierownika Budowy, ewentualnie osoby pełniące nadzór autorski i inwestorski, jeśli taki posiadamy. Należy podać ich specjalności i numery uprawnień budowlanych, a osoby te potwierdzają własnoręcznym podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.


Podobał Ci się artykuł?
Polub go na Facebooku

Czytaj więcej

Remonty domów | Remonty wnętrz | Usługi remontowe | Usługi budowlane | Architekt | Kompleksowa aranżacja wnętrz | Kompleksowe projekty wnętrz | Projekty aranżacji wnętrz | Projekty wnętrz | Budowa domów | Projektowanie domów | Projekty budowlane