lafhome

Spełniamy REMONTOWE marzenia
Remonty mieszkań i domów
21083102_1475451259214050_7923881953104838889_o.jpeg
MY0A8047_s.jpeg
MY0A8245_s.jpeg
MY0A8122_s.jpeg
21125561_1475451332547376_3251637000711739267_o.jpeg
KuchniaZakrzewo1.jpeg
MY0A8093_s.jpeg

KONKURS DLA DZIECI - MÓJ WYMARZONY STRÓJ KARNAWAŁOWY

Zapraszamy do wzięcia udziały w konkursie świąteczno - noworocznym!:) Zastanawialiście się jak chcielibyście przebrać się na karnawałową zabawę? Jaki jest Wasz wymarzony karnawałowy strój?

 

STROJ KARNAWALOWY MALY

Drodzy Rodzice zachęćcie dzieci do rysowania/ malowania/ wyklejania :) Niech zaprezentują wymarzony strój na bal karnawałowy, który już wkrótce przed nami.

 • Konkurs trwa od 23.12.21 do 07.01.22 roku.
 • Zdjęcie pracy należy dodać w komenatrzu pod postem konkursowym.
 • Kazde dziecko może narysować/namalować/wykleić tylko jedną pracę.
 • Nagrodami w konkursie są e-karty do Empiku! Za pierwsze miejsce przysługuje e-karta prezentowa o wartości 400 zł, za drugie o wartości 250 zł, za trzecie o wartości 150 zł. Przygotowaliśmy też 4 nagrody pocieszenia (wyróżnienia), o wartości 50 zł każda!

 

REGULAMIN KONKURSU

 „ Mój wymarzony strój karnawałowy”!”

 & 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs „Mój wymarzony strój karnawałowy!” („Konkurs”) jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski („Uczestnicy”), których dzieci w wieku do lat 13 narysują, namalują, wykleją swój wymarzony strój karnawałowy.
 2. Organizatorem Konkursu jest Lafrentz Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 22, 60 – 179 Poznań, REGON: 630299994, NIP: 7831004441, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035454.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną, zakładem wzajemnym ani grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na Facebooku marki Organizatora LafHome https://www.facebook.com/lafhome/
 5. Konkurs rozpoczyna się̨ w dniu [23 grudnia 2021] i trwa do dnia [7 stycznia 2022] do godziny 23:59.
 6. Wyniki Konkursu zostaną̨ ogłoszone w dniu [12 stycznia 2022 roku] Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni pod postem konkursowym w komentarzu oraz osobno zostaną poinformowani o wygraniu Nagrody przez Organizatora.
 7. Pracownicy Organizatora, osoby zarządzające, dyrektorzy i przedstawiciele (jak również członkowie rodzin), jak również osoby współpracujące z Organizatorem wzakresie organizacji Konkursu nie są̨ ̨ uprawnieni do wzięcia udziału w Konkursie.
 8. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się̨ z niniejszym Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się̨̨ do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają̨̨ go do wzięcia udziału w Konkursie.
 9. Organizator oświadcza, że Facebook, Inc. nie jest twórcą, administratorem ani sponsorem Konkursu oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność́ Konkursu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym za ewentualne roszczenia uczestników Konkursu. Facebook jest znakiem towarowymi zastrzeżonym przez Facebook.
 10. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność́ za treść́ Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie Nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu.

   & 2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie w okresie jego trwania, Uczestnik musi wrzucić w formie komentarza pod zdjęciem konkursowym zdjęcie lub skan rysunku lub malunku lub wyklejanki wykonanego przez swoje dziecko, który to rysunek będzie przedstawiał wymarzony strój karnawałowy.
 2. W Konkursie nie zostaną brane pod uwagę przesłane pod postem konkursowym zdjęcia rysunków, które:
  • zawierają̨ treści niezgodne z prawem;
  • zawierają̨ treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
  • naruszają̨ prawa osób trzecich, w tym w szczególności w wizerunek, godność́ i dobre imię̨;
  • zawierają̨ treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści propagujące przemoc;
  • zawierają̨ treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań́ politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;
  • nie spełniają̨ innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
 1. W okresie trwania Konkursu Uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie konkursowe oraz wygrać́ tylko jedną z trzech nagród przyznawanych w Konkursie.
 2. Organem dokonującym weryfikacji przyznania Nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagród będzie Komisja Konkursowa, składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja konkursowa dokona weryfikacji zgodności komentarzy konkursowych (przesłanych zdjęć rysunków) z Regulaminem. Komentarze konkursowe niespełniające warunków Regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
 3. Po zakończeniu Konkursu, Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony za pośrednictwem powołanej przez Organizatora Komisji Konkursowej, która nadzoruje prawidłowość Konkursu oraz ocenia przesłane przez Uczestników Konkursu zgłoszenia konkursowe (zdjęcia rysunków). Komisja konkursowa dokonuje oceny warunków udziału w Konkursie oraz udzielonych zgłoszeń konkursowych w oparciu o następujące kryteria:
  1. kreatywność i pomysłowość
  2. wrażenia ogólne
 4. Komisja konkursowa będzie oceniać́ przesyłane przez Uczestników zgłoszenia konkursowe, biorąc pod uwagę̨ kryteria oceny wskazane powyżej i na tej podstawie wybierze 3 zgłoszenia konkursowe (zdjęcia rysunków), dla których, w zależności od stopnia spełnienia kryteriów konkursowych przyznane zostanie prawo do Nagrody za pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce.
 •  & 3. NAGRODA

 

 1. Nagrodami w Konkursie są e-karty prezentowe do sklepu internetowego Empik (empik.com) o różnym nominale, w zależności od zajętego w konkursie miejsca . Organizator przyznaje Nagrody Uczestnikom Konkursu za pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce. Za pierwsze miejsce Nagrodą jest [e-karta prezentowa Empik o nominale 400 zł], za drugie miejsce Nagrodą jest [-e-karta prezentowa Empik o nominale 250 zł], za trzecie miejsce Nagrodą jest [e-karta prezentowa Empik o nominale 150 zł].
 2. Po ogłoszeniu Zwycięzców pod postem konkursowy, w celu odbioru Nagrody, Zwycięzcy zobowiązani są przesłać do Organizatora wiadomość podając dane osobowe, w szczególności (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny, na który ma zostać wysłana Nagroda, jeżeli jest on inny od wskazanego adresu zamieszkania), w celu przekazania Nagrody przez Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych osobowych i adresowych oraz zmiany tych danych przez Zwycięzcę, o której Organizator nie został poinformowany.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie na nagrodę innego rodzaju, nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny oraz nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 5. Zwycięzcy przysługuje prawo do zrzeczenia się przyznanej Nagrody. Zwycięzca, który zrzekł się Nagrody nie jest uprawiony do żądania od Organizatora przyznania mu ekwiwalentu pieniężnego, wymiany Nagrody na inną lub wydania równowartości Nagrody w towarze lub usłudze.
 6. Przychód z tytułu Nagrody określonej §3 ust. 1 powyżej, uzyskanej w ramach Konkursu podlega zwolnieniu od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej jako: Ustawa o PIT.
 7. Do Nagród, jeśli ich wartości przekroczy kwotę zwolnioną z podatku dochodowego, zostanie przyznana przez Organizatora dodatkowa Nagroda pieniężna o równowartości podatku jaki Zwycięzca jest zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej w Konkursie zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o PIT. Płatnikiem podatku będzie Organizator, który pobierze od Zwycięzcy Konkursu podatek dochodowy od przyznanej Nagrody i odprowadzi tę kwotę, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 •  & 4. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłaszane po tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi Konkursu tą samą droga, którą została wysłana reklamacja. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.
 3. Organem rozpatrującym reklamacje zgłoszone przez Uczestników Konkursu jest Komisja Konkursowa.
 •  & 5. DANE OSOBOWE

 

 1. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu zgłoszenia Uczestnika do Konkursu oraz podjęcia działań i czynności koniecznych do wyboru Zwycięzcy i przesłania Nagrody (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Udział w Konkursie wiąże się z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności do zawarcia rozpatrzenia zgłoszeń konkursowych, wyboru Zwycięzców, przekazania Nagród oraz do prowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych osobowych.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dane adresowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Dane będą przechowywane przez Okres Konkursu oraz do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Konkursu.
 8. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora, to jest naszym partnerom świadczącym usługi i wspierającym nas w prowadzonej działalności.
 9. Informujemy, że Organizator nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Uczestników Konkursu nie są profilowane oraz nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 •  & 6. PRAWA AUTORSKIE
 1. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do przesłanego rysunku w ramach Konkursu, które zostało zamieszczone w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Facebook Organizatora. Zamieszczenie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem jest równoznaczne z oświadczeniem, że dziecko Uczestnika jest autorem przesłanego rysunku konkursowego oraz że w żaden sposób przy jego tworzeniu dziecko Uczestnika nie naruszyło praw autorskich, ani innych praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do uzyskania wyraźnej zgody Uczestników, do korzystania i publikacji z rysunków konkursowych ich dziecka mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zamieszczonych przez Uczestników, bez żadnych ograniczeń́ czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych poniżej, bez odrębnego wynagrodzenia.
 2. Z dniem przyznania Nagrody, Zwycięzca zobowiązuje się̨ do przeniesienia w imieniu swojego dziecka, który wykonał rysunek konkursowy, na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do rysunku konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  • wytwarzanie, utrwalanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości lub części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w szczególności za pomocą̨ wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową;
  • publiczne wykonanie, odtworzenie, wystawianie i wyświetlanie niezależnie od miejsca ekspozycji, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć́ do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  • wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
  • wydawanie i rozpowszechnianie;
  • wprowadzanie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet, w tym na stronach internetowych należących do Organizatora;
  • decydowanie o wszelkich aspektach handlowych i marketingowych wykorzystania rysunku konkursowego.
 •  & 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Facebook w trakcie trwania Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie Fanpage’a przez serwis Facebook.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej lafhome.pl
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla pozwanego.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej lafhome.pl

Zostaw numer - Oddzwonimy

Provide us with your phone number

Zostaw numer - Oddzwonimy

Your callback has been sent sucessfully

Strona LafHome używa cookies

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza na to zgodę Czytaj więcej…

Zrozumiałem